”Rysslands historia” av Martin Kragh

Jag har med förväntan öppnat Martin Kraghs bok med den blygsamma titeln ”Rysslands historia”, för all del med ”från Alexander II till Putin” i mindre skrift. Det positiva med boken är att det på svenska nu finns en sammanhängande redogörelse för denna epok utifrån de ekonomiska betingelserna. Bra diagram och bildmaterial. Och kanske kan den bidra till att illusionerna avtar att bolsjevikernas styre på något vis var av godo.

Men gradvis börjar man undra vad det är man läser. Språker flyter men det är gott om stilgrodor, iögonfallande anglicismer är det också gott om och faktiskt någon russicism, också några historiska praktblundrar (att 1968 i Tjeckoslovakien skulle ha varit ett ”folkligt uppror i Prag”). Det är någon som haft alldeles för bråttom.

I mitt pedagogiska syfte är det här därför en hel del förklarat som du, ädla läsare, själv kanske vet bättre än jag. Om du orkar ta dig igenom det, nåja, det är bara 10 000 tecken… En del små anmärkningar står kvar tills vidare. Och jag har påpekat när det är glädjande att vissa saker påpekas.

Det här min absoluta favorit: 58 ”Inkomstfördelningen i Ryssland var som i övriga Europa ojämnt fördelad.”

17 zemsto (i stället för korrekt zemstvo”)

18 det ryska folket – ”hon”

19 ”förseglade tsarstyrets öde”

20 ett spektrum av olika pålagor

22 diskretion i utformning av lokala regleringar (anglicism)

24 omständigt (i stället för korrekt omständligt)

(28 dirigism – statlig styrning, urspr anglicism, sedan omkr 1960)

(31 hade de nya förbindelserna ekonomisk rationalitet)

34 en nod i rikets industriella nätverk (knutpunkt)

34 Reval – en annan gång Tallinn (49)

36 en förhållandevis oföränderlig jämviktsnivå

37 ”den ryska ekonomin var emellertid inte ovanligt protektionistisk”

37 ”dessa fördelar var en stor jordbrukssektor, relativt billig och lågutbildad arbetskraft” – att den var lågutbildad var knappast någon fördel.

40 ”autokratin förnekade (sic) landet de enda mekanismer som på sikt” ska förstås vara förvägra

41 genererar /…/ nytta…/

43 ”aktiebolagsformen, som hade penetrerat västeuropeisk affärsrätt under tidigt 1800-tal”

anglicism

45 indirekta skattebasers volatilitet – på svenska ”prisrörlighet på finansiella marknader”, anglicism

45 ”Vi har ovan berört en rad politiska hinder och riskfaktorer i den sena tsarryska ekonomin. Det

är lätt hänt.” Det står precis så.

47” I en tidig utvecklingsfas /…/ hade goda förbindelesr med västeuropeiska företag otvetydig

logik.”

58 ”Inkomstfördelningen i Ryssland var som i övriga Europa ojämnt fördelad.” Sådant kan man inte

hitta på, det krävs en stor ande utan eftertanker för det.

58 ”I stugorna ersattes träbänkar med mer bekväma stolar och fåtöljer” Fåtöljer? I ryska stugor?

60 ”Den revolutionära sekten Narodnaja volja.” sekt? (anglicism, på engelska är sect även ”politiskt: falang”) fraktion

60 ”Vidare generade Alexander III de mer sofistikerade elementen i den ryska adeln med sin

antisemitism.” Den (antisemitismen) låg honom kanske i fatet hos dem.

62 ståndssamhället (soslovie) – soslovije betecknar ett av stånden, och för övrigt har han glömt ”j”

62 till förmån för privata bondgårdar, skriv ”gårdar”

65 ”med detta sagt är det viktigt att erinra sig om att landet/..” – ”om”`?

72 ”och sekvestrerade företag som tillhörde tyskar” – varför inte ”belade med kvarstad”?

74 ”en demokratisk revolution i februari 1917 och en kommunistisk revolution i oktober” hm, det vittnar annars om insikt när man kallar det i oktober för ”statskupp”

75 ”intogs en rad strategiska noder som post- och telegrafkontor /…/” anglicism, varför inte knutpunkter?

76 bildtext ”Lenin porträtterad”!? Det är en genrebild i den hagiografiska andan

80 Kondratjev (i st f Kondratiev)

83 avrättningar under tsarregimen 1866-1917 totalt 14 000. ”Under varje enskilt år från 1921 till

1953 avrättades i genomsnitt 23 000” – bra

83 Ingenjören Harald Hall som före revolutionen hade tjänsgjort vid utrikesdepartementet i

Riga” ??? Var han konsulattjänst och alltså i UD:S tjänst?

84 ”Under 1921 och 1922 avled minst fem miljoner människor i svält och svältrelaterade

sjukdomar” Men inget om varför

85 ”Det var allmänt känt i europeiska huvudstäder att Tyskland finansierat Lenins återkomst till

Petrograd” – inget om de tyska miljonerna till bolsjevikernas kampanj mot provisoriska regeringen.

86 ”Vid flera olika tidpunkter yttrade bolsjevikerna dessutom motsägelsefulla påståenden”

89 ”Med svenska insignier var guldet i praktiken omöjligt” – vet han vad insignier betyder? (”tecken

på värdighet eller rang”, som hos en biskop)

98 ”När han kände vittring kunde han göra ner sina motståndare.” Vittring av vad? ”göra ner”?

99 ”Endast en statsideologi och pseudovetenskap – marxism-leninismen – tilläts dominera

samhällsdebatt och akademi.” kontamination. När tillåts två ideologier dominera? Hur går det

dåtill?

102 bildtext ”Även om Stalin var primus inter pares – den främste bland likar – ”?!

Bland likarna satte han Molotovs och Kalinins hustrur i GULag och Kaganovitjs bror lät han

skjuta.

Sedan i texten: ”Noggranna arkivstuder av historikern Oleg Chlevnjuk har visat att någon

opposition mot Stalin sannolikt inte existerade inom politbyrån under hans tid tid vid makten”

Behövdes det arkivstudier för det?

105 ”expansiva städer som Magnitogorsk, Nizjnij Tagil” – expansiv – ”som expanderar .eller strävar

att expandera, som söker omspänna mycket” (SAOL)

104 bildtext ”Antal registrerade möten per år i Stalins kabinett” – russicism! Kabinett används i

andra betydelser i svenskan.

105 ”den betydelse som regimen tillskrev försvarspolitiska hänsyn”

106 (Svetjins) ”idéer var allmänt accepterade inom partiledningen och genljöd i de sovjetiska

industrialiseringsplaneran” – genljöd

108 ”Bilfabriken Gorkij” (upprepas och det blir värre) – det har väl stått ”The Gorky car factory”

eller något liknande på engelska

109 ”I motsats till den tsarryska ekonomin under första världskriget kollapsade inte sovjetekonomin vid

det tyska angreppet 1941” – Hur ”kollapsade” den tsarryska ekonomin? Brödtillförseln hade svåra problem men det fanns spannmål ute i landet.Rustningsindustrin gick för fullt. Läs Pipes! (Kragh anför i sin litteraturlista bara första delen i den mäktiga trilogin av vår tids främste Rysslandshistoriker, i del två finns det material i det här ärendet.)

110 ”då regimen i syfte att föda städerna och armén tillskansat sig mat från landsbygden med

tvång” – tillskansat? Tvångsrekvirerat, beslagtagit

112-113 om svälten 1932-1933: på sid 112 ”en kombination av faktorer” (jaså) på sid 113 dock

korrekt om av avspärrningr m m; att det var Stalins verk ”han hyste inga betänklighet om (sic)

att offra miljontals liv om de ansågs gynna regimens politiska och ekonomiska målsättningar”

”Kollektiviseringen var ett massmord genom svält” bra att det sägs – fast det var väl på en hel del ställen

som man ”kollektiviserade” (tvångsförstatligade) utan massmord

113 ”…hur obefintliga incitamenten till produktion var i de socialistiska kollektivjordbruken” bra

115 Min reflexion om läs- och skrivkunnigheten: före revolutionen steg den hela tiden! Det var en

tidsfråga, generationsväxling, när analfabetismen skulle vara ett passerat stadium, om inte

bolsjevikerna gripit makten och inbördeskrig utbrutit.

117 ”Under någorlunda välfungerade ekonomiska förhållanden, som den tsarryska ekonomin från

1880 till 1914” – viktigt! ”den sovjetiska utrikeshandeln [kunde] aldrig uppnå de volymer av

spannmålsexport som förekommit under tsarperioden” VIKTIGT bra

119 ”Bilfabrikerna Gorkij och Stalin” Горьковский автомобильный завод i staden Gorkij ,. ”Gorkijfabriken för biltillverkning”, (Gorkij är nu återNizjnij Novgorod) efter avtal med Ford 1929, startade 1932; Stalinfabriken 1931, omdöptes 1956 till imeni Lichatjova, ligger i Moskva

120 Ovärderliga konstverk ”slumpades bort av amatörmässiga partifunktionärer”

123 Gustav Klucis ”avrättades likväl 1938 på politiska grunder” De allra flesta som avrättades i den

stora terrorn sköts inte på politiska grunder, de föll offer för de kvoter som NKVD utfärdade för

att på Stalins order sätta skräck i det ryska samhället

130 Bra ”Demokratier har aldrig gått i krig med andra demokratier”

148 ”klostret Sarov” ”där Nikolaj tillsammans med sin hustru en gång hade bett för (sic) en son”.

om”!

”Klostret i Sarov” ska det vara

150 Efter andra världskriget ”stärktes regimens politiska legitimitet”. Svår fråga med ”legitimitet”

som begrepp, men här borde det vara prestige, auktoritet.

151 ”Denna typ av administrativt skyfflande var en gedigen sovjetisk praktik” – gedigen?

153 Olika politiska ledare ”var samtliga produkter av den ekonomi som institutionaliserats under

föregående årtionden”

155 ”Efter år av flyktförsök (sic) från Öst- till Västberlin uppfördes 1961 en befäst mur /…/ ”Nja,

formuleringen ger vid handen att det var misslyckade försök som dominerade före murens tillkomst, men fram till

1961 var det ett mycket stort antal östtyskar som lyckades fly till Väst.  Efter murens tillkomst blev det

svårare, då var det försök, och dödsskjutningar.

För övrigt undrar jag vad han menar med ”befäst”

156 ”Sovjetisk militär intervenerade mot ett folkligt uppror (sic) i Prag 1968.” Vet Kragh vad ett

uppror är? ”(organiserat och ej tillfälligt) angrepp mot statsmakten av ngn grupp i samma land

vanligen av av våldsamt slag, med syfte att störta regeringen, ändra det pol. systemet e.d.” Det

som ägde rum i Tjeckoslovakien var ett fredligt och försiktigt försök till liberalisering och

demokratisering inom ramarna för det existerande systemet, ”socialism med ett fredligt

ansikte”.

157 hur ”västerländska analytiker systematiskt [började] överskatta sovjetekonomins

tillväxtpotential” bra

159 ”begrava” (Chrusjtjovs mindre väl valda ord) den kapitalistiska omvärlden). – Det brukar hävdas

att han sa att man skulle begrava kapitalismen, alltså ett ekonomiskt system.

162 ”arbetslösheten i praktiken var obefintlig i Sovjetunionen”, nja inte i praktiken men officiellt

163 ”Den viktiga metallurgifabriken i Magnitogorsk” – russicism! På svenska talar vi om järn- och

stålverk i Magnitogordsk.

164 ”drog ut många år på tiden”

170 ”och avelsdjur som tagits fram under århundraden gick till slakt”. Gamla slaktdjur minsann.

172 ”sovjetisk datorteknik släpade efter omvärlden” – det står så.

180 ”som fram till Berlinmurens fall 1990 var hermetiskt isolerat från det demokratiska

Västtyskland”. Här ska det vara 1989! Efter händelserna i november spelade Berlinmuren

ingen praktisk roll

181 apparatjiki – det ska vara två ”t”

182 ”Sovjetregimen fortsatte att förneka (sic) sina invånare tillgång till fri information /…/” Det ska

vara förvägra.

183 ”De förändringar han införde”, hellre genomförde

185 ”Tiotals miljoner invånare åkte varje år på sanatorium”. Utanför rysktalandes krets och

korttänkta slavisters är sanatorium ett lungtuberkulossjukhus eller möjligen vilohem. Skriv

semesterhem.

188 ”I juni 1991 utnämndes Boris Jeltsin till den ryska republikens första demokratiskt valda

president /…/” Han utnämndes inte. Han valdes.

189 bildtext ”implementerade kongressen historiska beslut” – bortsett från det onödiga

implementera, anglicism förstås, så fattade de väl beslut som senare genomfördes.

191 ff Gerastjenko ska vara Gerasjtjenko

(Геращенко)

192 (Jämförelse med Jeltsin 1993). Interimsregeringen 1917 ”hade /…/ underlåtit att i tid utlysa

nyval, skapa en ny konstitution”. Tsaren föll i februari (mars nya stilen).Interimsregeringen

(Provisoriska regeringen) utlyste val som faktiskt hölls 12/25 november, efter bolsjevikernas

statskupp i oktober (november). Partier som kan jämföras med socialdemokrater vann en

överväldigande majoritet, bolsjevikerna fick 23%. Att under krig hålla val åtta månader efter

revolutionen var väl rätt hyggligt marscherat? Detta parlament sammanträder 5-6 januari (18-

19) men upplöstes med våld av Lenin.

196 i internationell jämförelse var chockterapin ”en stöld” – bra påpekande

204 ”för att ledarna skulle få en bättre förståelse för situationen i landet”, det menas väl en bättre

uppfattning av

212Den så kallade maktvertikalen (vertikalnaja vlast).” Det vanliga uttrycket är ”vertikal vlasti”

(вертикаль власти). 6 000 träffar på Google mot 500 000.

218 Den avgörande frågan idag är om Ryssland kommer att /…/ eller i stället lämna större utrymme

för civilsamhälle, marknadsekonomi och mer förbindliga (sic) relationer med omvärlden.”

Förbindliga? För den som inte känner nyansen är ordet enligt SAOL ”artig, förekommande”.

 

Annonser

, ,

 1. #1 av Wikipedia på december 18, 2016 - 14:16

  Even though now you might should not really worry. This guidance avoids the
  most important risk linked to loosing unquestionably
  the asset. However, these probably are the items you
  should have to appraise. http://www.wikipedia.org

 2. #2 av wallet4recharge.net på december 19, 2016 - 13:09

  An brand gets got huge popularity granted that its business.
  Therefore, search to IWC replida running watches for some sort of substitution. To try this, they fojnded Invicta. http://wallet4recharge.net/groups/the-most-reliable-watches-pertaining-to-men/

 3. #3 av themove.website på januari 3, 2017 - 10:50

  Don’t be afraid to could readings intended for yourself.
  Comply with these methods when you have been in ought to
  of one psychic looking into. Psychics will want to yield a living,
  too. https://themove.website/groups/psychic-readings-how-in-order-to-really-master-line-of-business-change/

 4. #4 av Cleo på januari 5, 2017 - 15:37

  It should seem a deck that any person are acquainted with.
  Buying and selling buying furthermore selling is
  normally similar so that it wijll gambling. http://bigboyzvapes.com/2016/12/31/relationship-versus-psychic-readings/

 5. #5 av surf remunere på januari 18, 2017 - 18:58

  There’s definately a great deal to know about this topic.
  I really like all of the points you’ve made.

 6. #6 av psychic readings are real på februari 5, 2017 - 04:39

  Due to assist yoou to their comparative simplicity these products have endd up popular.
  Is probably my cardiovascular mate from there? We caan mention intuition. http://www.dsupunw.com/groups/how-at-enjoy-clairvoyant-readings/

 7. #7 av treinamento funcional på februari 17, 2017 - 22:16

  Hey there, You’ve done an excellent job. I’ll certainly digg
  it and personally recommend to my friends. I am sure they will be benefited from
  this web site.

 8. #9 av Whitley Muscato på maj 11, 2017 - 20:14

  buy adipex

 9. #10 av Diedre Kushnir på maj 16, 2017 - 13:18

  chiropractor bloomington il

 10. #11 av Carey Willier på maj 17, 2017 - 17:12

  ver partidos online

 11. #12 av Felicitas Lubahn på maj 17, 2017 - 21:50

  buy adipex

 12. #13 av Amber Soden på maj 19, 2017 - 21:36

  buy adipex

 13. #14 av Reatha Brugler på maj 21, 2017 - 08:33

  buy adipex

 14. #15 av Otto Anastasia på maj 23, 2017 - 04:29

  buy adipex

 15. #16 av Togel Online Berbayar Terpercaya på maj 24, 2017 - 03:20

  Hi to all, it’s genuinely a ”Rysslands historia” av Martin Kragh | Staffan Skott pleasant for me to visit this site, it consists of helpful Information. Togel Online Berbayar Terpercaya http://dewi4d.org/

 16. #17 av Myrle Bumgardner på maj 25, 2017 - 23:33

  ver partidos online

 17. #18 av Brigette Gittere på maj 26, 2017 - 17:26

  Wonderful web site. Lots of helpful information here. I am sending it to some buddies ans additionally sharing in delicious. And certainly, thank you for your effort!

 18. #19 av Ed Flitcroft på maj 27, 2017 - 06:50

  ver partidos online

 19. #20 av Maximo Mumaw på maj 28, 2017 - 18:16

  Hi! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when viewing from my iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to fix this problem. If you have any suggestions, please share. Cheers!

 20. #21 av Togel Online Untuk Hongkong på maj 28, 2017 - 19:37

  I’d like to find out more? ”Rysslands historia” av Martin Kragh | Staffan Skott I’d care to find out some additional information. and you can read my article about Togel Online Untuk Hongkong http://dewi4d.org/

 21. #22 av google på juni 1, 2017 - 00:38

  If you want to grow your experience just keep visiting this web page and be
  updated with the latest gossip posted here.

 22. #23 av www.meditu.com på juni 2, 2017 - 01:06

  Great info. Lucky me I ran across your site by accident (stumbleupon).
  I have book marked it for later!

 23. #24 av Carlotta Keno på juni 3, 2017 - 15:06

  Uite ca am dat peste acesta pagina web despre Rysslands historia av Martin Kragh
  , cautand despre maramu. Acum iti spun ca faci treaba super.
  iti recomand sa vezi si pagina web http://cazare-maramures.net un site despre maramures.
  Multam

 24. #25 av Keneth Updike på juni 4, 2017 - 05:00

  ver partidos online

 25. #26 av Joseph Matrejek på juni 4, 2017 - 12:18

  buy adipex

 26. #27 av Carter Buchmann på juni 4, 2017 - 15:52

  Cavalier King Charles Spaniel puppies for sale in Ohio

 27. #28 av Poker online på juni 5, 2017 - 14:56

  Hello there would you brain letting me know which usually webhost you’re working together with? I’ve filled your site ”Rysslands historia” av Martin Kragh | Staffan Skott in Several distinct internet browsers i must declare this web site tons a lot faster and then most. Can you advocate a great web hosting provider at a reasonable cost? Many thanks, My spouse and i enjoy it!.Poker online http://www.feraripoker.org/

 28. #29 av Poker online på juni 5, 2017 - 15:01

  great article, thanks. good write-up and thought|We appreciate you discussing your article I would usually comply with|Thanks all to your details as well as ”Rysslands historia” av Martin Kragh | Staffan Skott responses Take care ….|an incredibly productive internet site. Extremely uncovering post. Because of the contributors.|My spouse and i drastically appreciate each of the data I’ve read right here. I’ll spread the word relating to your website with individuals. Many thanks.|wonderful, thank you so much ;)|genuinely this is the wonderful net thanks a lot thanks management very good article very messege|Ooohh, wonderful data you are writing this very clean up. I’m extremely lucky to get this specific particulars from you. Poker online http://www.feraripoker.org/

 29. #30 av Maryjane Vernetti på juni 5, 2017 - 18:48

  ver partidos online

 30. #31 av sbobet på juni 7, 2017 - 17:07

  Hello there, I am truly pleased I have discovered this data. Nowadays blog owners publish pretty much news and also world wide web goods which is actually ”Rysslands historia” av Martin Kragh | Staffan Skott annoying. An excellent blog site together with fascinating content, this is exactly what We need. Appreciate your causeing this to be website, and I will be going to once again. Should you do notifications through email? sbobet http://deposbobet.co/

 31. #32 av wap sbobet på juni 7, 2017 - 17:26

  Hello there, We are genuinely happy I have found this data. These days blog writers publish just about chat and also world wide web stuff which is genuinely ”Rysslands historia” av Martin Kragh | Staffan Skott annoying. An excellent blog with interesting content material, this is what We need. Appreciate your thus, making this website, and I will end up being visiting once more. Do you do notifications by email? wap sbobet http://deposbobet.co/

 32. #33 av Stephaine Brilhante på juni 8, 2017 - 13:40

  chiropractor bloomington il

 33. #34 av Earl Itzkowitz på juni 8, 2017 - 18:29

  Womens Air Max 90 Lunar

  • #35 av Marketing Consultant på december 28, 2018 - 14:30

   I’ve read some good things here. There is really no denying that you are a true visionary. {I wished you were closer so we could hang. Extremely cool short blogs. I am sure a lot of people are surprised by this data but I can assure people seeing this blog that what is written here is absolutely true.

 34. #36 av Ted Remus på juni 8, 2017 - 20:03

  foder conas peludas

 35. #37 av sbobet login på juni 9, 2017 - 21:20

  Excellent blog site below! Furthermore your internet site somewhat a whole lot up quickly! ”Rysslands historia” av Martin Kragh | Staffan Skott Just what web host do you think you’re the use of? May i buy your affiliate web page link on your number? We need my website packed up as swiftly since your own house hahah sbobet login http://deposbobet.co/

 36. #38 av sbobet på juni 10, 2017 - 01:19

  Hello, We are truly delighted I’ve discovered this info. These days bloggers submit pretty much gossip as well as internet goods and this is truly ”Rysslands historia” av Martin Kragh | Staffan Skott frustrating. A good blog site along with fascinating articles, this is what We need. Appreciate your thus, making this web site, and i’ll end up being browsing once more. Happens news letters simply by e mail? sbobet http://deposbobet.co/

 37. #39 av daftar sbobet på juni 10, 2017 - 01:27

  Hey there. I discovered your web site by way of Search engines simultaneously as trying to find a comparable ”Rysslands historia” av Martin Kragh | Staffan Skott matter, your internet site came upwards. It seems like great. I have book marked it during my yahoo and google favorites to see and then. daftar sbobet http://deposbobet.co/

 38. #40 av judi poker online på juni 10, 2017 - 14:01

  Really well put together article ”Rysslands historia” av Martin Kragh | Staffan Skott.Genuinely many thanks! May read on… judi poker online http://www.feraripoker.org/

 39. #41 av Togel Online Melalui Hp på juni 10, 2017 - 14:28

  Hello to every one, it’s actually a ”Rysslands historia” av Martin Kragh | Staffan Skott nice for me to pay a visit this site, it contains valuable Information. Togel Online Melalui Hp http://dewi4d.org/

 40. #42 av Togel Online Pasaran Taipe på juni 10, 2017 - 14:29

  I for all time emailed this blog post about ”Rysslands historia” av Martin Kragh | Staffan Skott page to all my contacts, since if like to read it then my links will too. Togel Online Pasaran Taipe http://dewi4d.org/

 41. #43 av Togel Online Toto Mini på juni 10, 2017 - 14:47

  Hi there, I check your ”Rysslands historia” av Martin Kragh | Staffan Skott new stuff regularly. Your humoristic style is awesome, keep up the good work! Togel Online Toto Mini http://dewi4d.org/

 42. #44 av Togel Online Uang Asli på juni 10, 2017 - 14:48

  I for all time emailed this webpage post about ”Rysslands historia” av Martin Kragh | Staffan Skott page to all my contacts, since if like to read it after that my links will too. Togel Online Uang Asli http://dewi4d.org/

 43. #45 av Mickey Chimilio på juni 10, 2017 - 15:05

  What do you believe is the single most important issue that we face today?

 44. #46 av Michale Brin på juni 10, 2017 - 15:05

  What do you believe is the single most important issue that we face today?

 45. #47 av petrified woods på juni 13, 2017 - 03:58

  I wanted to draft you the little observation to finally
  give thanks yet again considering the superb views you have documented here.
  It was quite particularly open-handed with people like you to deliver freely what exactly many people could have offered as an e book to
  help make some profit for their own end, most notably considering that you could have done it in case you decided.
  The tactics likewise worked to be a great way to be sure that some people
  have the identical interest much like my personal own to
  know the truth somewhat more in terms of this issue.
  I am sure there are a lot more enjoyable opportunities up front for folks who browse through your blog post.

 46. #48 av Barney Warsme på juni 14, 2017 - 05:39

  ver partidos online

 47. #49 av Ciara Waychowsky på juni 14, 2017 - 09:34

  Narzedzia modelarskie

 48. #50 av Kandy på juni 14, 2017 - 18:22

  Just one cup of Green Tea has 10-40mg of
  polyphenols, and with this, has a larger antioxidant impact than one serving
  of broccoli, spinach, strawberries and carrots.

 49. #51 av Rab Pemasangan Pagar Brc på juni 15, 2017 - 16:12

  magnificent points altogether, you simply gained a
  emblem new reader. What might you suggest about your post that you made a few days ago?
  Any sure?

 50. #52 av quicken support på juni 21, 2017 - 14:02

  For me, it only made me eben more determned and rebellious,
  which is not the best thinng for any family and cause disruptions,
  arguments, fall-outs, groundings and cycles of family battleds etc.
  H & R Block At Home includes importinjg of lawst years tax return from
  H & R Block at Home, Quicken and Turbo Tax.

  Mostt of the time the problem is that Spore loads or runs
  at a very slow pace in the computer and users are getting incredibly frustrated with it.

 51. #53 av HT Rush Testosterone Booster Review på juni 27, 2017 - 23:25

  I really delighted to find this web site on bing, just what I was
  looking for 😀 too bookmarked.

 52. #54 av Garrett på juni 29, 2017 - 08:04

  What a information of un-ambiguity and preserveness
  of precious knowledge on the topic of unexpected feelings.

 53. #55 av lestersimmons.cabanova.com på juni 29, 2017 - 21:22

  hello!,I like your writing so much! percentage we
  keep up a correspondence more approximately your article
  on AOL? I need a specialist on this house to resolve my problem.
  Maybe that’s you! Having a look ahead to see you.

 54. #56 av Jani på juni 30, 2017 - 07:02

  Hurrah, that’s what I was searching for, what a data!
  present here at this weblog, thanks admin of this web site.

 55. #57 av legitimate ptc site på juli 3, 2017 - 16:57

  Basically to follow up on the up-date of this topic on your
  web page and would want to let you know how much I valued
  the time you took to produce this helpful post. Inside the
  post, you actually spoke on how to really handle this
  challenge with all ease. It would be my pleasure to build up some more ideas from your web-site
  and come up to offer other people what I learned from you.
  Thank you for your usual fantastic effort.

 56. #58 av геометрия 8 класс атанасян контрольные работы за 1 полугодие på juli 19, 2017 - 02:01

  Задачник по гдз по 8 класс
  геометрия атанасян 2015 год для шестиклассников учебных учреждений для выполнения школьных упражнений вы найдете на данном портале http://otvetidz.ru/ и с их
  помощью сумеете сделать школьное задание.

  На этом сайте представлен
  следующий учебник:
  гдз по геометрии 8 класс атанасян номер 747;
  контрольные работы по геометрии атанасян
  8 класс решение;
  геометрии 8 класс атанасян
  контрольная работа онлайн;
  гдз по геометрии 8 класс атанасян бутузов позняк;
  геометрия 8 класс атанасян поурочные планы скачать бесплатно.

  Решения на домашние задания по уроки по геометрии атанасян 8 класс теорема пифагора обеспечат хорошую оценку и окажут помощь отлично закончить школу.

 57. #59 av clothes look på juli 20, 2017 - 11:55

  What’s up Dear, are you actually visiting this web site
  daily, if so afterward you will without doubt
  get nice knowledge.

 58. #60 av Anno37 på augusti 9, 2017 - 16:04

  Martin Kragh beskrivs mycket väl Rysslands historia http://www.uu.se/forskning/forskningsnytt/artikel/?id=4388&typ=artikel

 59. #61 av panificadora på augusti 9, 2017 - 17:07

  It’s remarkable designed for me to have a website, which is
  beneficial in support of my experience. thanks admin

 60. #62 av Improve Credit på augusti 30, 2017 - 05:50

  Hello friends, how is everything, and what you wish for
  to say about this paragraph, in my view its genuinely remarkable designed for me.

 61. #63 av Jesse Grillo på augusti 31, 2017 - 08:32

  Hey, that is a clever way of thinking about it. I will bookmark this post. I shared this on my page and 38 people have already seen it.

 62. #64 av germany på september 1, 2017 - 00:51

  I’m gone to say to my little brother, that he should also visit this webpage on regular basis to get updated from most recent reports.

 63. #65 av tech adviser på september 1, 2017 - 02:04

  I willfor sure follow your other websites. Any additional suggestions or hints? This is an excellent, an eye-opener for sure!

 64. #66 av Jesse Grillo på september 1, 2017 - 11:25

  I have added your blog to my Google Thanks for sharing your info.

 65. #67 av cannabis app på september 1, 2017 - 23:18

  Your creative potential seems limitless. I enjoyed your blog. I enjoyed reading what you had to say. Any additional suggestions or hints? awesome job on this article!

 66. #68 av Jesse Grillo på september 2, 2017 - 03:32

  Are there other write ups you work on? I enjoyed reading what you had to say. I enjoyed your write up.

 67. #69 av lijadora orbital på september 2, 2017 - 17:54

  Wow, that’s what I was seeking for, what a stuff!
  present here at this webpage, thanks admin of this
  web page.

 68. #70 av Jesse Grillo på september 4, 2017 - 04:25

  You have the best ideas. Guess I will just book mark this page. I love articles like this one but I find myself spending hours simply browsing and reading. I shared this on my website and 70 of my friends have already read it.

 69. #71 av tech adviser på september 4, 2017 - 04:45

  I will be sure to like your social channels. The people you love are lucky to have you in their lives. You remind me of my professor. I am on the same side as you. It is really unbelievable you do not have more followers.

 70. #72 av Jesse Grillo på september 4, 2017 - 09:14

  Your points are well formed. Somehow you make time stop and fly at the same time. I could not resist commenting. This might be a weird thing to to say however… I like your pages.

 71. #73 av Jesse Grillo på september 4, 2017 - 15:50

  Exceptionally well written! Somehow you make time stop and fly at the same time. You appear to know a lot about this. I shared this on my blog and 49 people have already read it.

 72. #74 av impresora laser på september 5, 2017 - 10:54

  Its not my first time to go to see this web page, i am browsing this web page dailly and get pleasant facts from here everyday.

 73. #75 av investor speaker på september 7, 2017 - 20:59

  I studied this topic when I was in California. I am not even kidding, you are a great example to others. A lot of info to take into consideration. I enjoyed your blogs.

 74. #76 av เช็คผลบอลสดวันนี้ på september 22, 2017 - 00:14

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this outstanding blog!
  I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to brand new updates and will talk about this website with my Facebook group.
  Talk soon!

 75. #77 av bookkeeper på oktober 25, 2017 - 16:08

  There are several completely different ranges of bookkeepers.

 76. #78 av thecommuterfull.org på november 25, 2017 - 19:01

  Clicking it will open the YouTube Motion pictures channel.

 77. #79 av Geneva på december 13, 2017 - 21:54

  A big heads up people in order to keep us modified by popular changes that includes ”Rysslands historia” av
  Martin Kragh ! May possibly exactly how I need to and
  need to verify once i research a specialist.

 78. #80 av gta 5 money hack på december 14, 2017 - 21:47

  This website was… how do I say it? Relevant!! Finally I’ve found something
  that helped me. Cheers!

 79. #81 av MLee på mars 13, 2018 - 05:18

  Hi, is anybody here interested in online working? It’s
  simple survey filling. Even 10$ per survey (10 minutes
  duration). If you are interested, send me email to hans.orloski[at]gmail.com

 80. #82 av Ô Tô på april 3, 2018 - 03:35

  Great article I think. Thanks for sharing with us ! I really inspiring too.

 81. #83 av virus jamie lee curtis på april 4, 2018 - 14:31

  I as well as my pals came studying the excellent things found on the blog and then at once developed an awful suspicion I had not expressed respect to the blog owner for those tips. These women are already for this reason very interested to read through them and have absolutely been loving them. Thank you for being very kind and also for using varieties of superior subjects millions of individuals are really wanting to be informed on. My very own honest apologies for not saying thanks to you earlier.

 82. #84 av virus killing foods på april 4, 2018 - 14:32

  Awsome info and straight to the point. I don’t know if this is in fact the best place to ask but do you guys have any ideea where to get some professional writers? Thank you 🙂

 83. #85 av scammers kenya på april 4, 2018 - 14:32

  There may be noticeably a bundle to find out about this. I assume you made certain nice points in features also.

 84. #86 av disease evolution på april 6, 2018 - 19:48

  I have observed that car insurance organizations know the vehicles which are prone to accidents and other risks. In addition, they know what sort of cars are inclined to higher risk along with the higher risk they’ve already the higher the actual premium amount. Understanding the very simple basics with car insurance will allow you to choose the right type of insurance policy that should take care of your preferences in case you happen to be involved in an accident. Many thanks for sharing a ideas on your own blog.

 85. #87 av xss keylogger tutorial på april 6, 2018 - 19:55

  I have noticed that car insurance companies know the vehicles which are at risk of accidents and other risks. Additionally , they know what types of cars are susceptible to higher risk as well as higher risk they have got the higher the premium charge. Understanding the easy basics involving car insurance will let you choose the right types of insurance policy that can take care of your family needs in case you become involved in any accident. Thank you sharing the actual ideas on the blog.

 86. #88 av disease symptoms synonym på april 6, 2018 - 20:12

  I have noticed that car insurance corporations know the cars and trucks which are prone to accidents and various risks. In addition, they know what sort of cars are susceptible to higher risk as well as higher risk they’ve got the higher your premium rate. Understanding the uncomplicated basics associated with car insurance will let you choose the right type of insurance policy that may take care of your preferences in case you happen to be involved in an accident. Many thanks sharing the particular ideas on your own blog.

 87. #89 av erectile dysfunction under 30 på april 6, 2018 - 20:14

  I am grateful for your post. I would really like to write my opinion that the cost of car insurance varies greatly from one insurance policy to another, simply because there are so many different issues which bring about the overall cost. For example, the brand name of the car will have a significant bearing on the purchase price. A reliable ancient family car or truck will have an inexpensive premium when compared to a flashy racecar.

 88. #90 av franchise opportunities austin tx på april 15, 2018 - 05:16

  I am really loving the theme/design of your web site. Do you ever run into any browser compatibility issues? A number of my blog visitors have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any suggestions to help fix this issue?

 89. #91 av boutique franchise opportunities på juni 4, 2018 - 23:40

  At this time it looks like Movable Type is the best blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 90. #92 av fitness franchise opportunities på juli 20, 2018 - 22:09

  Appreciating the time and effort you put into your site and in depth information you offer. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed information. Wonderful read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 91. #93 av official website på september 17, 2018 - 01:47

  Once I originally commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now each time a remark is added I get 4 emails with the identical comment. Is there any manner you can take away me from that service? Thanks!

 92. #94 av gym franchise opportunities på mars 3, 2019 - 20:52

  I am really loving the theme/design of your blog. Do you ever run into any internet browser compatibility issues? A few of my blog audience have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any advice to help fix this issue?

 93. #95 av grocery store franchise opportunities på mars 11, 2019 - 15:58

  Right now it seems like Drupal is the top blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 1. Tampa
 2. que son las medicina y deporte en guayaquil
 3. bingo Bonus Ball
 4. Free Android Hacks
 5. jurasic world game, jurrasic world game, jurrasic world, jurrassic world game, jurrasic game, jurassic game, jurassic game 2015
 6. pink eye remedies
 7. blitz brigade hack ios
 8. Fallout Shelter
 9. AO Sexparty
 10. rnaluggage.crevado.com
 11. safegame
 12. Luke Weil
 13. Best Plastic Surgeon In Bergen County New Jersey
 14. Fickpartner
 15. black gucci belt men
 16. comprar-sillones-usados
 17. How to Hack
 18. where to get naturaful
 19. Sextour Elbe
 20. english female names
 21. kitesurfing packages
 22. Keep Reading
 23. oxuslearning.com
 24. работа харьков olx
 25. blackberry torch white
 26. top gry strategiczne
 27. password hack tool
 28. Kelly
 29. Best Minecraft Server List Prison Server
 30. smoey
 31. british petroleum. gulf oil spill
 32. recording software for mac youtube
 33. cannabis social club barcelona
 34. Internet Business Start-up
 35. best loyalty programs
 36. bbs.Xiaopingdai.com
 37. rich jerk pdf
 38. binary options demo account app
 39. Gaojie.info
 40. free simple woodworking projects
 41. power save 1200
 42. travapap.bloggplatsen.se
 43. alkaline water brands
 44. Digital Bootcamp
 45. guide voyage ouest etats unis
 46. Web util
 47. bolos decorados com morangos
 48. maria gracia
 49. marihuana barcelona
 50. customer loyalty app
 51. marvel contest of Champions hack
 52. email marketing services list
 53. leather duffel bagduffle bagsduffel bagsleather duffle bagduffle bagrolling duffle bagleather gym bagleather duffle bags for menduffle bags for menmens leather duffle bagmens duffle bagsleather dufflewheeled duffle bagsleather duffle bag for menduffle bag
 54. pokerstars
 55. get instagram followers youtube
 56. viva riverside apartment
 57. Read www.shandian123.com
 58. mobile marketing trends in india
 59. a
 60. roulette probability
 61. Gametrickcityblog
 62. felicitaciones de cumpleaños para una hermana que esta lejos
 63. hiddengift.co.kr
 64. weight loss pills for teens
 65. Lose Weight Make Money Website
 66. top resume services
 67. gain followers
 68. greatest instagram
 69. video sharing sites
 70. brand images
 71. visual pictures
 72. buy real instagram
 73. building social media
 74. social
 75. vitiligo homeopathy treatment
 76. Michael Kors Watch Mens Smart
 77. contractor license disciplinary bond Los Angeles
 78. Small
 79. SEO Agency in Phoenix
 80. Gorgeous blonde slut Aiden Aspen getting her cunt drilled by huge cocks
 81. Open source sportsbetting plattform with odds feed and casino games
 82. Zoom teeth whitening in West Los Angeles
 83. internet of things devices and intelligent systems

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: